Treća Devetnica Milosrđa

Treća Devetnica Milosrđa,

Utorak, 22. prosinca 2015.

Pod nebeskom zaštitom bl. Marije Propetog Isusa Petković uz misao

Hvalite Janje nebesko, hvalite milosrđe neizmjernoi na temu:

Božje milosrđe u otajstvu utjelovljenja Sina Božjega

I. RAZMATRANJE…

 

                Uoči Božića, silaska Boga živoga, Utjelovljene Riječi, među nas ljude u liku Djetešca, okupili smo se treći put u okviru Devetnice Milosrđa. Ovaj put pod nebeskom zaštitom hrvatske blaženice Marije Propetog Isusa Petković, utemeljiteljice Kćeri Milosrđa, razmišljat ćemo o Božjem milosrđu u otajstvu utjelovljenja Sina Božjega. Radujemo se i Bogu zahvaljujemo na započetoj Godini milosrđa, koja nam daje priliku još dublje uroniti u smisao ljubavi i pouzdanja u Boga i milosrđa spram bližnjima te moliti za duhovnu i moralnu obnovu hrvatske mladeži, za mir u svijetu, blagoslovljene plodove Svjetskoga dana mladih u Krakovu 2016., kanonizaciju bl. Alojzija Stepinca kao i za sve naše ostale potrebe.

                Budi slavljen i čašćen Isuse u Presvetom Oltarskom Sakramentu. U današnjem klanjanju želimo uroniti u otajstvo Tvoga Utjelovljenja. U tom su otajstvu i bl. Marija Propetog Isusa Petković i sv. Faustina prepoznavale najveću ljubav i bezdane Božjega milosrđa. Slušajući njihova razmatranja želimo zahvaliti za taj dar Riječi koja je Tijelom postala. Želimo istovremeno moliti, da nam Ti, Vječni Oče, pomogneš da budemo sve sličniji Tebi – Utjelovljenom Milosrđu.

                Bl. Marija Propetoga u svom razmatranju tijekom duhovnih vježbi, u prosincu 1939., piše: „Divno, neopisivo divno i veličanstveno je Bog sam sebe učinio da nam dušu zanese. Učinio je da iz njega izvire i odsijeva sva ljepota, milota, dobrota, svetost, savršenstvo, svemogućnost, milost i milosrđe. Sve ljepote i miline savršenstva su u njemu. To je naša najveća radost da je taj presveti, premili Bog naš Otac i da nam je dopustio da ga zovemo: 'Oče, Oče naš'.“

                „O premili, o preslatki, premogući, presveti, predobri Oče, hvala ti i slava što si nam se otkrio u snazi i ljepoti svojoj po Sinu svome i u njemu si nam pokazao sebe jer je on – odsjev tvoj. Oh, dobri Oče, ali ti nam i sebe daješ spoznati po zaslugama Sina svoga, po svojoj milosti.“

                „Jer, kad se stvor nezahvalnim pokazao, pao – sagriješio i pao u ropstvo tmine – ti činiš još veće dobročinstvo da ga spasiš. Šalješ svoju Riječ da se po tvojem Svetom Duhu Utjelovi! 'I zače prečista Djevica po Duhu Svetom. – Ne boj se, Marijo, Duh Sveti saći će na tebe i sila Svevišnjega osjenit će tebe i ono što ćeš ti poroditi zvat će se Sin Božji' – ' Duh Sveti sići će na tebe i Sila Svevišnjega osjenit će tebe.' (Lk 1,30). Dakle, Otac hoće da se njegova Riječ i Ljubav utjelove po njegovu Svetom Duhu. Otac rađa iz sebe svog Sina!“

                „Duh Očev se utjelovio u presjajno biće. Duh Sveti koji izlazi od Oca i u Sinu je i kroz Sina izlazi. Koji od Oca i Sina izlazi kao iz jednog izvora: Jedan je Duh – Presveti Duh – koji od Oca i Sina ishodi. Jedan je Bog koji se utjelovio po Riječi svojoj u Sinu svojem i dao mu Duha svoga. I Riječ Očeva po Duhu Svetom njegovim se utjelovi.

                Oh dobrote nebeskog Oca našeg! Htio je pokazati svu milinu i svu svoju ljubav ljudima, stvorovima svojim u vidljivoj svojoj krasnoj, prečistoj slici, Sinu svome, koji izlazi iz Srca njegova.“

                Sv. Faustina u svom Dnevniku piše: „Kad sam počela svetu ura, htjela sam uroniti u Isusovu agoniju u Maslinskom vrtu. Tada sam u duši čula glas: Razmatraj otajstvo Utjelovljenja. I iznenada se preda mnom pojavilo Dijete Isus koje je isijavalo ljepotom. – Reklo mi je da se Bogu veoma sviđa jednostavnost duše. Makar je moja veličina neshvatljiva, razgovaram samo s malenima – od tebe tražim djetinjstvo duha.“ (Dn 332).

                „Bože, koji nisi odbacio čovjeka nakon njegova pada, nego si mu u svom milosrđu oprostio; oprostio si po Božjemu: ne samo da si mu krivnju grijeha otpustio, nego si ga obdario i velikom milošću. Potaknut milosrđem udostojao si se sam doći k nama da bi nas podigao iz naše bijede. Bog dolazi na zemlju, Gospodar nad gospodarima, ponižava se Besmrtni. (...). Ali kamo ćeš doći Gospodine, zar u Salomonov hram? Ili si naredio da Ti se sagradi novi u koji namjeravaš sići? (...).“(Dn 1745).

                „Sam si sebi šator pripravio – Presvetu Djevicu. Njena bezgrješna utroba bit će Ti stan; postaje neshvatljivo čudo milosrđa Tvoga, o Gospodine. Riječ Tijelom postaje – Bog se nastanjuje među nama, Riječ Božja – Utjelovljeno Milosrđe. Uzdigao si nas do svoga Božanstva po svom poniženju. To je obilje Tvoje ljubavi, to je bezdan Tvoga milosrđa. Čude se nebesa nad izobiljem Tvoje ljubavi, i sada Ti se nitko ne boji prići. Ti si Bog milosrđa, sućutan si prema grješnicima, imaš smilovanja prema bijedi, naš si Bog, a mi Tvoj narod. Ti si nam Otac, a mi Tvoja djeca po milosti. Neka je slava Tvomu milosrđu jer si se udostojao doći među nas.“ (Dn 1745).

                „Danas sam osjetila blizinu Majke – Majke nebeske. Svaki put prije sv. Pričesti žarko molim Majku Božju da mi pomogne pripraviti dušu na dolazak svoga Sina, i osjećam Njezinu snažnu zaštitu. Usrdno je molim da se udostoji u meni raspaliti oganj Božje ljubavi kakvim je gorjelo Njeno čisto Srce u trenutku Utjelovljenja Božje Riječi.“ (Dn 1114).

                „Provela sam trenutak s Presvetom Majkom. S velikom čežnjom čekam Gospodinov dolazak. Imam bezbroj želja. Želim da svi ljudi upoznaju Gospodina, želim sve narode pripremiti na dolazak Utjelovljene Riječi. O, Isuse, učini neka rijeke Tvoga milosrđa poteku u svem obilju jer je čovječanstvo jako bolesno, i više nego ikada treba Tvoje smilovanje. Ti si more neizmjernog milosrđa prema nama grješnima, a što je veća naša bijeda, to je veće naše pravo na Tvoje milosrđe. Ti si vrelo koje usrećuje sve stvorenje po svom beskrajnom milosrđu.“ (Dn 793).

                „Kada sam došla na Polnoćku, odmah na početku sv. Mise posve sam uronila u duboku sabranost u kojoj sam vidjela betlehemsku spilju ispunjenu velikom svjetlošću. Presveta Djevica zamatala je Isusa u pelenice s velikom ljubavlju, a Josip je još spavao. Tek kad je Majka Božja položila Isusa u jaslice, svjetlost je Božja probudila i Josipa. I on je molio. Ubrzo sam ostala nasamo s malim Isusom koji je ispružio prema meni svoje ručice, a ja sam shvatila da Ga trebam uzeti na svoje ruke. Isus je prislonio svoju glavicu na moje srce i svojim mi je dubokim pogledom dao spoznati da mu je dobro na mome srcu. U tom je trenutku Isus iščeznuo, a zazvonilo je zvono za sv. Pričest. Moja se duša gušila od radosti.“ (Dn 1442).

II. PROŠNJE

Molimo riječima Zaziva bl. Marije Propetog Isusa Petković i na svaki zaziv odgovorimo „Molimo te, usliši nas“:

Predvoditelj 1: „Gospodine Bože, Oče naš nebeski, u ime Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista koji je rekao: 'Što god zaištete u Oca dat će vam u moje ime' (Iv 16, 23) sada te ponizno molimo:

1.       Predvoditelj 2: „Oče naš vječni, sveti se Ime Tvoje po svoj zemlji…“

2.       Predvoditelj 1: „Oče naš vječni, dođi Kraljevstvo Tvoje u sve narode na zemlji…“
Predvoditelj 2: „Oče naš vječni, u ime Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i po njegovoj predragocjenoj Krvi, učini da sva Tvoja djeca budu jedno u Tebi…

3.       Predvoditelj 1: „Oče naš vječni, koji jesi na nebesima, po svom Jedinorođenom Sinu, Isusu Kristu, po kojem si uspostavio svoje Kraljevstvo na zemlji, svim kršćanima dobrostivo podijeli milost jedinstva…

4.       Predvoditelj 2: „Oče naš vječni, da se svi narodi ljubavlju ujedine u ispovijedanju prave vjere te bude jedno stado i jedan pastir…

5.       Predvoditelj 1: „Oče naš vječni, Bože milosrđa, da nam radi presvetog Imena Sina svoga sve grijehe milostivo oprostiš…“

6.       Predvoditelj 2: „Oče naš vječni, da uvijek dragovoljno Tvoju svetu volju izvršavamo…“

7.       Predvoditelj 1: „Oče naš vječni, da svima udijeliš milost da Te hvale i slave sada i navijeke…“

Beskrajna Božja dobrota u poslanju Svog Jedinorođenoga Sina

                Budi hvaljen, milosrdni Bože,

                Što si s nebe na zemlju htio sići.

                Slavimo Te u velikoj poniznosti

                Jer si se udostojao čitav ljudski rod uzdići.

                                                      Nedokučiv si i neshvatljiv u milosrđu svomu

                                                      što se utjelovljuješ iz ljubavi prema srcu momu

                                                      Po Bezgrješnoj Djevici, neokaljanoj grijehom

                                                      Jer se tako od vjekova svidjelo naumu Tvom.

                Sveta Djevica, taj snježni Ljiljan srca moga,

                Prva časti svemoć milosrđa Tvoga,

                U ljubavi se na silazak Riječi otvara Njeno Srce čisto

                Vjeruje Glasniku Božjem i u pouzdanju ono je čvrsto.

                                                      Da bi dostojno slavili milosrđe Gospodnje,

                                                      Tvoju Bezgrješnu Majku ištemo sjedinjenje

                                                      Jer tada će Ti himan naš više goditi –

                                                      Jer između ljudi i anđela izabra je Ti.

                Kroza Nju kao kroz kristal čist

                Tvoje milosrđe na nas teče,

                Po Njoj Bog je prema čovjeku pun blagosti

                Po Njoj nam se slijevaju izvori milosti. (Dn 1746).

MOLITVA ZA Svjetski dan mladih (SDM) u KRAKOVU (svi sudionici zajedno)

„Bože, Milosrdni Oče, koji si objavio svoju ljubav u svome Sinu Isusu Kristu, a na nas si je izlio u Duhu Svetom Tješitelju, danas ti povjeravamo sudbine svijeta i svakoga čovjeka.“ Osobito ti povjeravamo mlade svih naroda i jezika. Vodi ih i štiti na zamršenim putovima današnjega svijeta i udijeli im milost da njihovo iskustvo susreta sa Svjetskoga dana mladih u Krakovu urodi obilnim plodovima. Oče nebeski, učini nas svjedocima svoga milosrđa. Nauči nas nositi vjeru onima koji sumnjaju, nadu nevoljnima, ljubav ravnodušnima, praštanje posrnulima i radost tužnima. Učini da se iskra milosrdne ljubavi, koju si zapalio u nama, pretvori u vatru koja mijenja srce i obnavlja lice zemlje.

Marijo Majko milosrđa, moli za nas.

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas.

Bl. Marijo od Propetog Isusa Petković, moli za nas.

 

Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu Muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

free joomla templatesjoomla templates
2020  Župa Sv. Jure Vir - Sva prava pridržana.   Design: Mladen P.